Baxter Polska - Zgłaszanie Działań Niepożądanych

Zgłaszanie Działań Niepożądanych

Formularz zgłoszenia podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego:

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej:

Imię
Nazwisko
Telefon
Dane identyfikujące pacjenta:
Inicjały
Płeć
Wiek
Opis podejrzenia działania niepożądanego:
Data wystąpienia podejrzenia działania niepożądanego:
Nazwa leku
Nr. serii

 

 

 

Poniższa klauzula ma za zadanie poinformować Państwa w jaki sposób firma Baxter będąca Podmiotem odpowiedzialnym produktu leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie, wraz z innymi spółkami z grupy Baxter i podwykonawcami, zbiera, przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe.

 

Dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe

Firma Baxter będzie przetwarzała Państwa dane osobowe celem monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych, które realizowane jest poprzez zbieranie, wykrywanie, ocenę i zapobieganie występowaniu działań niepożądanych.

Baxter będzie przetwarzał Państwa dane osobowe:

(1) jeśli jest Pani/Pan osobą zgłaszającą działanie niepożądane, które wystąpiło u innej osoby – w ramach realizacji obowiązków jakie ciążą na firmie Baxter w odniesieniu do monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych;

(2) jeśli jest Pani/Pan pacjentem, u którego wystąpiło działanie niepożądane i zgłasza Pani/Pan ten fakt – ponieważ jest to niezbędne ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego.

Podanie danych osobowych firmie Baxter jest dobrowolne za wyjątkiem osób wykonujących zawód medyczny, które są zobowiązane do zgłaszania działań niepożądanych, jednakże, jeśli nie podadzą Państwo swoich danych osobowych nie będziemy w stanie przetwarzać Państwa zgłoszenia.

Informujemy, że nie będziemy używać przekazanych przez Państwa informacji w żadnych innych celach a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba, że będziemy do tego zobowiązani prawnie lub podmiot trzeci będzie działał w imieniu firmy Baxter jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie.


Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo jak to niezbędne dla celu opisany powyżej, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe i międzynarodowy transfer danych

Aby zrealizować opisane powyżej cele przetwarzania danych osobowych firma Baxter może przekazywać Państwa dane do innych spółek w grupie Baxter, firm dostarczających firmie Baxter usługi i działających w imieniu firmy Baxter takich jak dostawcy systemów teleinformatycznych, usług wsparcia użytkowników i dostawców usług związanych z przetwarzaniem zgłoszeń działań niepożądanych.

Niektóre z podmiotów trzecich wymienione powyżej mogą przetwarzać Państwa dane osobowe poza granicami Unii Europejskiej, gdzie poziom ochrony danych osobowych może być niższy niż wymagany na terytorium Unii Europejskiej. Jednakże, firma Baxter przekazuje Państwa dane tylko do krajów, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych lub w stosunku do których firma Baxter podjęła środki aby odbiorcy Państwa danych zapewnili wymagany poziom ochrony Państwa danych np. poprzez zawarcie z nimi specjalnych umów dotyczących przekazywania tych danych. Możecie Państwo uzyskać informacje dotyczące podmiotów współpracujących z firmą Baxter oraz kopie zawartych z nimi umów kierując swoją prośbę na adres privacy@baxter.com.

 

Państwa prawa w odniesieniu do przetwarzania Państwa danych osobowych

Macie Państwo prawo do:


- sprawdzenia czy posiadamy Państwa dane osobowe, i jeśli tak, jaki jest cel i zakres ich przetwarzania oraz zażądania dostępu do tych danych,

- poprawienia lub usunięcia Państwa danych, które są niepoprawne lub przetwarzane niezgodnie z celem ich pozyskani,

- ograniczenia przetwarzanych danych,

- w określonych sytuacjach wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

- informacji o podmiotach trzecich przetwarzających Państwa dane,

- wniesienia skargi do urzędu ochrony danych osobowych 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne dla danego produktu leczniczego wskazany w ulotce dla pacjenta tegoż produktu.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować korzystając z zakładki Kontakt