Dostawcy firmy Baxter

Dostawcy firmy Baxter

Naszą misją, realizowaną przez wszystkich dostawców, jest ratowanie i podtrzymywanie życia.

Wprowadzając zrównoważone praktyki do naszych procedur zakupowych, rozważamy kilka czynników środowiskowych i społecznych. We współpracy z dostawcami poszukujemy możliwości poprawy naszych wyników w zakresie oddziaływania na środowisko, w tym mniejszego zużycia energii, mniejszej emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia ilości odpadów.

Promujemy również szanowanie praw człowieka przez wszystkich naszych dostawców i zwiększamy możliwości zakupu od drobnych przedsiębiorców, firm będących własnością mniejszości, kobiet, osób ze społeczności LGBT, niepełnosprawnych oraz weteranów w ramach programu rozpoznawania dostawców o odpowiednich kwalifikacjach.

 • Globalne normy dotyczące łańcucha dostaw:  Firma Baxter promuje i silnie wspiera normy GS1 dotyczące opieki zdrowotnej. Wierzymy, że przyjęcie tych norm przez całą branżę przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pacjentów oraz spójnej pracy z jeszcze większą wydajnością.
   
 • Przestrzeganie przepisów o handlu: Zgodność z przepisami prawa w zakresie eksportu, importu i bezpieczeństwa łańcucha dostaw jest dla nas najwyższym priorytetem.  Wywiązując się z obowiązków w zakresie zgodności, przeprowadzamy odpowiednie procedury weryfikacji naszych przedstawicieli, dystrybutorów, dostawców i innych podmiotów współpracujących z naszą firmą i zobowiązujemy ich do przestrzegania wymogów umownych i bezpieczeństwa. Oprócz konieczności spełnienia wymogów firmy Baxter przedstawiciele, dystrybutorzy, dostawcy i inne podmioty współpracujące z naszą firmą lub reprezentujące ją są również zobowiązane do postępowania według wszystkich obowiązujących przepisów prawa w zakresie eksportu, importu i łańcucha dostaw.
   
 • Odpowiedzialne zakupy i logistyka: Nasz globalny łańcuch dostaw rozciąga się od wytwórców surowców wykorzystywanych w produkcji po końcowych użytkowników powstałych z nich produktów. Zobowiązaniem naszej firmy jest budowa i utrzymywanie odpowiedzialnego łańcucha dostaw.

Zasady i normy regulujące proces zakupowy

Normy jakościowe dla dostawców

Nasze normy jakościowe dla dostawców zakładają realizację spójnych procedur oceny dostawców oraz ustandaryzowane narzędzia przeznaczone do zarządzania relacjami.

Normy w zakresie etyki i zgodności z przepisami

Uważamy, że wspólne zobowiązanie do prowadzenia działalności z zachowaniem wysokich standardów etycznych znacznie poprawi nasze relacje biznesowe. 

Formularz zawiadomienia o zmianie od dostawcy firmy Baxter

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zadać pytania, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]. W temacie należy wpisać „SNC Question” (Pytanie dotyczące formularza SNC). 

Obecni dostawcy

Ważne: Wymaganie dotyczące zawiadomienia o zmianie od dostawcy

Oczekujemy od wszystkich naszych dostawców, aby informowali nas przed wprowadzeniem zmian, które mogą mieć wpływ na zgodność z określonymi wymogami, a także wytycznymi dotyczącymi jakości produktów lub ich rejestracji przez organy regulacyjne.

Dostawcy powinni uprzednio wypełnić Zawiadomienie o zmianie od dostawcy firmy Baxter (GQF-11-03-04) i przesłać je na adres [email protected] . Dokument ten musi zawierać niezbędną dokumentację dotyczącą zmiany, która uzasadnia jej dopuszczalność oraz zgodność z przepisami prawa.

Od naszych dostawców oczekujemy dokładnego planowania i dokumentacji działań z zakresu kontroli zmian w celu zapewnienia pełnej zgodności produktów z wymogami.

Minimalne wymagania wobec naszych dostawców są następujące:

 • Zagwarantowanie, że personel wprowadzający zmianę posiada odpowiednie kwalifikacje
 • Ocena wszystkich zmian pod kątem zagrożeń dla produktu lub procesu, w tym ocena skuteczności i bezpieczeństwa
 • Odpowiednie dokumentowanie i informowanie firmy Baxter o zmianach na piśmie przed ich wprowadzeniem oraz
 • Uzyskanie pisemnej akceptacji firmy Baxter na formularzu SNC przed wprowadzeniem zmiany.

Globalne warunki dotyczące zamówienia zakupu