Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Witamy na stronie internetowej firmy Baxter. Informacje dostępne na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym.  Korzystając z tej strony, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie się do Warunków użytkowania zawartych na tej stronie. Należy uważnie zapoznać się z Warunkami użytkowania przed odwiedzeniem tej strony internetowej. Odwiedzając tę stronę lub korzystając z niej, użytkownik zgadza się, bez ograniczeń, na podleganie warunkom Umowy o warunkach użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się na przestrzeganie niniejszej Umowy o warunkach użytkowania lub na podleganie im, nie może odwiedzać tej strony, korzystać z zawartych na niej materiałów ani ich pobierać. Firma Baxter zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Warunków użytkowania wedle uzasadnionej konieczności.

Żadnej treści niniejszej strony internetowej nie należy rozumieć jako porady ani zalecenia dotyczącego jakiejkolwiek decyzji lub działania związanego ze zdrowiem użytkownika lub innych osób.  Użytkownicy będący pacjentami powinni skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem opieki zdrowotnej w razie jakichkolwiek pytań dotyczących swojego stanu zdrowia bądź przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących leczenia. Użytkownicy będący lekarzami lub innymi wykwalifikowanymi pracownikami opieki zdrowotnej nie powinni nadawać pierwszeństwa treściom zawartym na tej stronie internetowej przed własnym doświadczeniem medycznym, które należy mieć na uwadze w ocenie informacji zawartych na tej stronie.

Strona internetowa firmy Baxter może zawierać informacje na temat produktów, schorzeń oraz ich leczenia. Firma Baxter nie potwierdza, że materiały zawarte na tej stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania poza miejscem przebywania docelowych odbiorców. Osoby uzyskujące dostęp do tej strony z innych lokalizacji czynią to z własnej inicjatywy i odpowiadają za postępowanie zgodnie z lokalnymi przepisami prawa, jeżeli takie przepisy mają zastosowanie, oraz w zakresie, jakim mają one zastosowanie.  Niniejszy dokument nie służy jako promocja ani reklama żadnego produktu; nie służy on też do wskazania produktów, które nie zostały dopuszczone przez prawo i przepisy kraju czytelnika.

Firma Baxter przestrzega prawa do prywatności użytkowników jej strony internetowej. Więcej informacji zawiera nasza Privacy Policy that explains users' rights and responsibilities with respect to information that is disclosed on this site.

Mimo dołożenia należytych starań, aby zapewnić dokładność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie internetowej, firma Baxter wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i roszczenia dotyczące dokładności, kompletności lub aktualności takich informacji. BEZ OGRANICZENIA DO POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ TREŚĆ NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ ZAMIESZCZONO W STANIE AKTUALNYM I DOSTĘPNYM W DANYM MOMENCIE, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. TREŚĆ NA TEJ STRONIE MOŻE BYĆ NIEAKTUALNA, NIEKOMPLETNA LUB NIEDOKŁADNA. FIRMA BAXTER ORAZ JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE NIE GWARANTUJĄ DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, TERMINOWOŚCI, ZGODNOŚCI Z POSTANOWIENIAMI DOTYCZĄCYMI NIENARUSZALNOŚCI, TYTUŁU WŁASNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU TREŚCI ZAWARTEJ NA STRONIE LUB SAMEJ STRONY; NASZA FIRMA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W TYM ZAKRESIE. FIRMA BAXTER NIE OŚWIADCZA ANI NIE GWARANTUJE, ŻE TREŚĆ NA TEJ STRONIE JEST WOLNA OD WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT KOMPUTEROWY UŻYTKOWNIKA LUB INNE MIENIE W WYNIKU ODWIEDZIN TEJ STRONY INTERNETOWEJ, KORZYSTANIA Z NIEJ LUB PRZEGLĄDANIA JEJ ZAWARTOŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĄDŹ POBRANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW, DANYCH, TEKSTU LUB GRAFIKI BĄDŹ OGLĄDANIA JAKICHKOLWIEK MATERIAŁÓW WIDEO LUB ODTWARZANIA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH NA STRONIE.

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia z odpowiedzialności oraz do obrony i zabezpieczenia firmy Baxter oraz jej podmiotów stowarzyszonych i dyrektorów, pracowników oraz przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, stratami, odpowiedzialnością i wydatkami (w tym wynagrodzeniem prawnika) powstałymi w wyniku lub w związku z (i) naruszeniem przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub (ii) odwiedzenia bądź użytkowania tej strony internetowej i jej treści.

Ta strona internetowa może zawierać łącza lub odnośniki do innych stron internetowych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, nad którymi firma Baxter nie sprawuje nadzoru. Takie odnośniki są udostępnione wyłącznie w celu poprawy wygody. Podobnie dostęp do tej strony można uzyskać za pomocą odnośników podmiotów zewnętrznych, nad którymi firma Baxter nie sprawuje nadzoru. Firma Baxter nie składa jakichkolwiek gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek typu dotyczących dokładności, aktualności lub kompletności jakichkolwiek informacji zawartych na takich stronach internetowych ani nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w mieniu lub obrażenia ciała wynikające z takich treści lub informacji. Obecność jakiegokolwiek odnośnika podmiotu zewnętrznego nie stanowi żadnej zachęty ani zalecenia od firmy Baxter.

Z zastrzeżeniem wszelkich stosownych warunków, które zawiera nasza Privacy Policy, any communication or other material that you send to us through the Internet or post on a Baxter website by electronic mail or otherwise, such as any questions, comments, suggestions or the like, is and will be deemed to be non-confidential and Baxter shall have no obligation of any kind with respect to such information. Baxter shall be free to use any ideas, concepts, know-how or techniques contained in such communication for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing and marketing products.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe oraz logotypy widoczne na tej stronie internetowej („Znaki towarowe”) są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Baxter, jej podmiotów stowarzyszonych lub innych podmiotów zewnętrznych. Żadna treść zawarta na tej stronie internetowej nie oznacza przyznania, poprzez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do Znaków towarowych bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Baxter lub stosownego podmiotu zewnętrznego. Wykorzystanie bądź nieprawidłowe wykorzystanie Znaków towarowych lub innych materiałów, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych warunkach, jest wyraźnie zabronione i może stanowić naruszenie prawa autorskiego, prawa dotyczącego znaków towarowych, prawa prywatności i jawności oraz regulacji prawnych dotyczących komunikacji.

Użytkownikowi zabrania się rozpowszechniania, modyfikacji, przekazywania, ponownego wykorzystywania, ponownej publikacji lub wykorzystywania treści strony internetowej do celów publicznych lub komercyjnych, w tym tekstu, grafiki, nagrań dźwiękowych lub filmów bez pisemnej zgody firmy Baxter. Wszelkie materiały oglądane lub przeczytane przez użytkownika na tej stronie należy traktować jako chronione prawami autorskimi, chyba że określono inaczej, i zabronione jest ich wykorzystywanie w sposób inny niż określono w niniejszych Warunkach użytkowania, lub na warunkach zamieszczonych w danym tekście lub na stronie internetowej, bez pisemnej zgody firmy Baxter. Firma Baxter nie gwarantuje ani nie oświadcza, że wykorzystanie przez użytkownika materiałów wyświetlonych na stronie internetowej nie będzie stanowić naruszenia praw podmiotów zewnętrznych, które nie stanowią własności firmy Baxter ani nie są z nią stowarzyszone.  Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi przyznania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa wynikającego z patentu bądź prawa autorskiego firmy Baxter lub jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego.

Oświadczenia dotyczące przyszłości  Kwestie omawiane na tej stronie internetowej, które nie są faktami historycznymi, zawierają oświadczenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do wyników finansowych firmy, działań z zakresu rozwoju działalności, struktury kapitałowej, inicjatyw przynoszących oszczędność kosztów, procesów badawczo-rozwojowych, w tym wyników badań klinicznych oraz planów wprowadzenia produktów na rynek i planów na przyszłość. Oświadczenia te są oparte na przypuszczeniach dotyczących wielu istotnych czynników, w tym wymienionych poniżej, w związku z tym rzeczywiste rezultaty mogą się znacznie różnić w stosunku do informacji zawartych w oświadczeniach dotyczących przyszłości: popyt oraz rynkowa akceptacja ryzyka związanego z nowymi i istniejącymi produktami; ryzyko związane z rozwojem produktów; obawy dotyczące jakości produktu lub bezpieczeństwa pacjentów; ciągłość, dostępność i ceny dostaw zatwierdzonych surowców i komponentów; brak możliwości terminowego zapewnienia dodatkowych zdolności produkcyjnych lub wystąpienie innych utrudnień związanych z produkcją lub dostawą (również w wyniku klęski żywiołowej lub innych okoliczności); naruszenie lub awarie firmowych systemów informatycznych, w tym również w wyniku ataku cybernetycznego; przyszłe działania organów regulacyjnych i innych władz, w tym Urzędu ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA), Departamentu Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork oraz zagranicznych organów regulacyjnych; niestosowanie się do programów zgodności z przepisami; przyszłe działania podmiotów zewnętrznych, w tym płatników; reforma opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych oraz inne programy oszczędnościowe innych krajach na całym świecie; polityki w zakresie cen, zwrotu kosztów, opodatkowania oraz rabatów stosowane przez agencje rządowe i prywatnych płatników; wpływ konkurencyjnych produktów i cen, w tym konkurencji ogólnej, reimportu leków oraz przełomowych technologii; polityki globalnej, handlowej i podatkowej; dokładne określenie potencjału w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa i działalności badawczo-rozwojowej oraz jego wdrażanie, a także wykorzystanie przewidywanych korzyści; możliwość wprowadzenia w życie posiadanych lub przyznanych w ramach licencji patentów bądź patentów podmiotów zewnętrznych uniemożliwiających lub ograniczających produkcję, sprzedaż i wykorzystanie stosownych produktów lub technologii; wpływ globalnej sytuacji gospodarczej; wahania kursu wymiany walut i stóp procentowych; wszelkie zmiany prawa dotyczące opodatkowania przychodów (w tym aktualne i przyszłe reformy systemu podatkowego), w tym dochodu uzyskanego poza Stanami Zjednoczonymi; działania podejmowane przez organy podatkowe w związku z trwającymi kontrolami podatkowymi; utrata kluczowych pracowników lub brak możliwości rozpoznania kandydatów lub zatrudnienia nowych pracowników; wynik toczącego się lub przyszłego postępowania sądowego; adekwatność firmowych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej umożliwiająca zaspokojenie aktualnych zobowiązań finansowych oraz finansowanie programu inwestycyjnego; oraz inne ryzyka wskazane w aktualnym formularzu 10-K złożonym przez firmę Baxter oraz w innych dokumentach składanych do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (wszystkie są dostępne na stronie internetowej firmy Baxter). Firma Baxter nie będzie podejmować działań w celu aktualizacji oświadczeń dotyczących przyszłości.

Niniejsza Umowa dotycząca warunków użytkowania oraz użytkowanie strony internetowej przez użytkownika podlega prawu Stanów Zjednoczonych oraz stanu Illinois bez względu na normy prawa kolizyjnego. Wszelkie powództwa lub postępowania sądowe związane z niniejszą stroną internetową powinny być rozstrzygane wyłącznie przed właściwym sądem federalnym lub stanowym o odpowiedniej jurysdykcji z siedzibą w stanie Illinois.

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy o warunkach użytkowania będzie niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na wykonalność wszystkich pozostałych postanowień. Firma Baxter zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia materiałów ze strony internetowej w dowolnym momencie wedle własnego uznania.